Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนอัตรากำลังและแผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP) เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
แจ้งเรื่่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม


ข้อมูลหมู่บ้านในตำบลปากฉลุย

ตำบลปากฉลุย มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 6 หมู่บ้าน ได้แก่
 
 หมู่ที่ 1

บ้านเหนือ
ผู้นำชุมชน : นายประยูร  ทับแทน (ผู้ใหญ่บ้าน)
 หมู่ที่ 2

บ้านบางคราม
ผู้นำชุมชน : นายคณิต  มีพริ้ง (ผู้ใหญ่บ้าน)
 หมู่ที่ 3

บ้านกอไพล
ผู้นำชุมชน : นายวิสุทธิ  ชื่นวิเศษ (ผู้ใหญ่บ้าน)
 หมู่ที่ 4

บ้านหน้าซึง
ผู้นำชุมชน : นายประคอง  แก้วศรีจันทร์ (กำนัน)
 หมู่ที่ 5

บ้านเคี่ยมเพาะ
ผู้นำชุมชน : นางมีนา  พูลสิน (ผู้ใหญ่บ้าน)
 หมู่ที่ 6

บ้านหล้อมปุด
ผู้นำชุมชน : นายชัยฤทธ์  วิโรจน์ (ผู้ใหญ่บ้าน)  
 
จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน และเพศ และจำนวนครัวเรือน 

     ตำบลปากฉลุย มีประชากร (ข้อมูล เดือน มิถุนายน 2558)
   1. ประชากรทั้งสิ้น 6,430 คน  เป็นชาย 3,298 คน  เป็นหญิง 3,132 คน
   2. จำนวนครัวเรือน 2,918 ครัวเรือน


สถาบันและองค์กรทางศาสนา

- วัด/สำนักสงฆ์  จำนวน  6  แห่ง
 
การศึกษา

- โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  3  แห่ง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา  จำนวน  1  แห่ง (ขยายโอกาส)
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  3  แห่ง
- ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน  จำนวน  1  แห่ง 

สาธารณสุข

- สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน  จำนวน  1  แห่ง
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  จำนวน  4  แห่ง
- อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ 100

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- หน่วยบริการประชาชนของ สภ.ต.เสวียด  จำนวน  2  แห่ง
- ชรบ.  จำนวน  6  ชุด
- อป.พร.  จำนวน  121  คน

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย
หมู่ที่ 2 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84150
โทรศัพท์ : 0-7748-3150,0-7748-3090 แฟกซ์ : 0-7748-3150,0-7748-3090 E-mail : admin@parkchaluy.go.th

facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย

www.parkchaluy.go.th