Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
ภารกิจ อำนาจหน้าที่
แผนอัตรากำลังและแผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ITA
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
รายงานแผนปฏิบัติราชการ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
Q & A (ถามตอบเรื่องทั่วไป)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
แจ้งเรื่่องร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
คู่มือประชาชน คู่มือปฏิบัติงาน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา Online โครงการอันเนื่่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
Responsive image
      คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน ชุมชน และประชาชนทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้แนวคิด ทฤษฎี แนวพระราชดำริและผลสำเร็จจากการพัฒนาโรงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพรรพันปีหลวง ในพื้นที่ต่างๆ
      องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย จึงได้กำหนดโครงการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา Online เพื่อเผยแพร่ และขยายผลการเรียนรู้ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้กับทุกภาคส่ว่น โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน ชุมชน และประชาชนทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้แนวคิด ทฤษฎีแนวพระราชดำริและผลสำเร็จจากการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพรรพันปีหลวง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕6๕

 
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2565