Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายปารเมศ ศรีรัตนกุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
Responsive image
Responsive image
นายอภิชาติ ทองแดง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
Responsive image
Responsive image
นายเฉลิมพล ถิ่นทะเล
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
นางสาวลัดดาวัลย์ พรมวี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Responsive image
นางประยูร สินธู
ครู
Responsive image
นางวิไลลักษ์ ชมภูพล
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาววิลาวรรณ แสงจันทร์
ครู
Responsive image
นางจารุวรรณ สุวรรณจันทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางวรรณา แซ่ด่าน
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางอรพินท์ กล่อมเกลี้ยง
ครู
Responsive image
นางสาวชฎาภรณ์ แก้วศรีจันทร์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
Responsive image
นายอภิชาต อินทวิเศษ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นางสาวจิราภรณ์ สำลี
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวพาเรศ ประทุมเพชร
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาววิยะดา นิยะกิจ
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวหทัยทิพย์ มิตรเมือง
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางหรรษา รักนาค
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางจริยา พรหมเพชร
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสุภาพร โสตทิพย์
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวสนธยา ทองมีศรี
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางชนิสรา อินทวิเศษ
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นายสมพงศ์ แก้วศรีจันทร์
พนักงานขับรถยต์
Responsive image
นายวีระศักดิ์ สำลี
ยาม
Responsive image
นายวิฑูรย์ แสงเกตุ
นักการภารโรง
Responsive image
นางสาวกรกนก แก้วมณี
พนักงานจ้างทั่วไป
Responsive image
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ/ชำนาญการ
Responsive image
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
Responsive image
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ/ชำนาญการ
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย
หมู่ที่ 2 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84150
โทรศัพท์ : 0-7748-3090,0-7748-3150 แฟกซ์ : 0-7748-3090 E-mail : admin@parkchaluy.go.th


www.parkchaluy.go.th